הערות

הערות הקדמה The Literary Impact of the Authorized Version , London 1950 , p . 25 Dr . Samuel Johnson , "Life of Waller , " in Lives of the Poets , 1781 ; C . S . Lewis , 4 The Great Code : The Bible and Literature , New York 1982 , pp . 166-167 3 Cf . Northrop Frye , Anatomyof Criticism , Princeton , N . J . 1957 , p . 141 2 Cf . J . P . Fokkelman , Narrative Art in Genesis , Amsterdam 1975 , passim 1 0 5 פר הכ 17 . די , מאמר שני , סעיפים ע - ' ע"ג ( בעריכת אי צפרוני , ירושלים תשל"א , עמ' . ( 126-124 הערות ראה אצל : ; Leland Ryken , The Literatureof the Bible , Grand Rapids , Mich . 1974 , p . 25 6 Haven 1981 , pp . 190-191 James L . Kugel , The Idea of Biblical Poetry , New ולעומתו ראה ו Tradition , Baton Rouge 1976 , pp . 10 , 50 , 263 Herbert N . Schneidau , Sacred Discontent : The Bible and Western ר המבקרים התקשו לשחזר את התמונה המיתולוגית המדויקת שעומדת מאחורי הפסוק הזה . J . W . McKay ( "Helel and the Dawn-Goddess , " VT 20 [ 1970 ] : pp 451-464 ) סבור שהילל הוא ונוס , שמקבילתה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן