תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 9 פרק ראשון עיר אחת ושני סיפורים לה 17 פרק שני מהו יפה ! 23 פרק שלישי איוב : הטרגדיה אין בה די 33 פרק רביעי נביא וקהלו — חוזה שהופר 50 פרק חמישי שירת משה — פסטורלה בהיפוך 61 פרק שישי שיר השירים — הציווי האלגורי 84 פרק שביעי תהלים : גבולות הסובייקטיביות 107 פרק שמיני הושע : פואטיקה של אלימות 137 פרק תשיעי קהלת : משורר האירוניה העברי 158 הערות 179 מפתחות 197 רשימת קיצורים JBL Journal of Biblical Literature ICC International Critical Commentary HUCA Hebrew Union College Annual schaft BZAW Beihaft zur Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissen- ZAW Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft VT Vetus Testamentum RSV Revised Standard Version NLH New Literary History NEB The New English Bible MLS Modern Language Studies JSOT Journal for the Study of the Old Testament JQR Jewish Quarterly Review JPS Jewish Publication Society of America JEGP Journal of English and Germanic Philology  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן