רשימת הלוחות

רשימת הלוחות לוח ו גידול האוכלוסייה הכללית באימפריה הרוסית ב 12 פלכים ( באלפים ) 26 לוח : 2 מספרם של היהודים בתשעה פלכים וערים בתחום המושב וגידול האוכלוסייה היהודית בהם 28 לוח : 3 גידול האוכלוסייה היהודית בערים בתחום המושב ובפלכיה במהלך מאה שנים 33 לוח : 4 התפלגות ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית , באחוזים 51 לוח : 5 ממדי ההגירה היהודית לארצות הברית בשנים 60 1898-1875 לוח : 6 ממדי ההגירה היהודית בשנים 65 1914-1899 לוח : 7 ממדי ההגירה היהודית בזמן מלחמת העולם הראשונה 68 לוח : 8 ממדי ההגירה היהודית לאחר מלחמת העולם הראשונה , בשנים 68 1924-1919 לוח : 9 התפלגות ההגירה לארצות הים לפי מין בהשוואה לאוכלוסייה היהודית באימפריה הרוסית 73 לוח : 10 ההרכב המשפחתי של היהודים המהגרים לארצות הברית , באחוזים 74 לוח : 11 התפלגות הגילאים בקרב המהגרים לארצות הים מהאימפריה הרוסית 76 לוח 12 א : התפלגות ההגירה היהודית אל ארצות היעד מתחום המושב בראשית המאה העשרים , באחוזים 77 לוח 12 ב : התפלגות ההגירה היהודית מפולין לארצות היעד 78 לוח : 13 התפלגות באחוזים של ההגירה מהאימפריה הרוסית לארצות היעד לפי אזור המוצא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי