ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה ארכיונים אמתע"י = ארכיון מרכזי לתולדות העם היהודי . אצ"מ = ארכיון ציוני מרכזי . ארכיון העבודה על שם פנחס לבון , תל אביב . YIVO = Institute for Jewish Research , New York Hamburg Staatsarchiv AJHS = American Jewish Historical Society , New York AJA = American Jewish Archive , Cincinnati מחקרים אבני , הארץ היעודה = חיים אבני , ארגנטינה : הארץ היעודה , ירושלים תשל '' ג . אבני , התיישבות טריטוריאליםטית ם חיים אבני , 'הטריטוריאליזם , התיישבות טריטוריאליסטית וההתיישבות הציונית , ' יהדות זמננו , א ( תשמ " ח , עמ ' . 87-69 אבני , מביטול האינקוויזיציה = חיים אבני , מביטול האינקוויזיציה ועד חוק השבות , ירושלים . 1982 אבני , מפעל שנכשל ? ם חיים אבני , 'מפעל שנכשל ? קווים למאזנה של החקלאות היהודית בארגנטינה , ' אביגדור שנאן ( עורך , ( הגירה והתיישבות בישראל ובעמים , ירושלים תשמ " ב . אובלנסקי , הגירה רומית Migrations , II , pp . 521-580 into Russia' , Walter F . Willcox and Imre Ferenczi ( eds . ) , International V . V . Oblensky , 'Emigration from and Immigration = אותם , יהודי הנמל C...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי