לוח 12א: התפלגות ההגירה היהודית אל ארצות היעד מתחום המושב בראשית המאה העשרים, באחוזים