לוח ‭:3‬ גידול האוכלוסייה היהודית בערים בתחום המושב ובפלכיה במהלך מאה שנים