ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה עברית מקורות אינטגרציה וקידום מטרות החינון בישראל , מסקנות סמינר בין מקצועי ובין אוניברסיטאי , חשון תש"ם , נובמבר . 1979 ארן , ז ,. "נאום התקציב בכנסת , " כ"ו אדר תשי"ח , , 1958 בחינון ובתרבות , 16—15 באפריל , . 1958 ארן , ז ,. "החינוך בישראל , " הרצאה במליאת הכנסת על תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת , 1966 / 67 בחינוך ובתרבות , תשכ"ז , חוברת , 39 ספטמבר . 1966 דברי הכנסת , כרך . 1959 , 26 דברי הכנסת , כרך , 51 חוברת ל '' ו , עמ' . 3039—3037 הוועדה הציבורית לבדיקת הרפורמה במערכת החינוך בישראל , דין וחשבון , ירושלים , ניסן תשל"ט , אפריל . 1979 הכנסת , דין וחשבון , הוועדה הפרלמנטרית לבחינת מיבנה החינוך היסודי והעל יסודי בישראל , ( תשכ"ו—תשכ"ח , ( ירושלים , תשל"א . ישראל , הכנסת , ועדת החינוך והתרבות , מסקנות בעניו קייים האינטגרציה של תלמידים במערכת החינוך , כנסת תשיעית , מושב שני , . 27 . 6 . 1978 מסקנות הוועדה הציבורית לבדיקת הצורן והאפשרויות של הרחבת חוק לימוד חובה חינם שהוגשו לשר החינון והתרבות בחודש שבט תשכ"ה ( ינואר . ( 1965 משרד החינוך והתרבות , המחלקה לחינוך תיכון , הצעו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן