הפונקציות של המערכת החינוכית בעידן הרפורמה

הפונקציות של המערכת החינוכית בעידן הרפורמה הפונקציות " - החברתיות הכלליות , שהמערכות החינוכיות ממלאות , הן משני סוגים עיקריים : הסוג האחד קשור בתהליך הסוציאליזציה , המבוסס על העברת המורשה התרבותית מדור לדור ; הסוג השני קשור בתהליך של מיון והצבה של אנשים אינדיווידואליים בעמדות חברתיות שונות , בהתאם להישגיהם הדיפרנציאליים . אין כמעט חברות , שבהן תהליכי החינוך מתרחשים כולם במסגרת המשפחתית , אולם חברות שונות נבדלות ביניהן במידה שבה הפעילויות החינוכיות מתבצעות במס גרות של תפקידים , ( roles ) מצבים וארגונים מיוחדים ונבדלים , ובמידה שפעילויות אלה מהוות מערכת מאורגנת אחידה , או צירוף של מצבים מקבילים במיגזרים השונים של החברה נ 1 בבדיקת הפונקציות של מערכת החינוך בחברה המודרנית ניתן לזהות את שני סוגי הפונקציות העיקריים — הפונקציה הסוציאליזטורית והפונקציה הסלקטי בית ; אולם בהקשר לעידן הרפורמה בחינוך מקבלות פונקציות אלה משמעויות חדשות , דרכי מילויין משתנות ופרובלמטיקה חדשה מתלווה אל יחסי הגומלין שביניהן . בחברות הפרה מודרניות השלימו שני סוגי הפונקציות זה את זה . תהליך הסוציאליזציה הקביל לתהליך ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן