לוח 2 מקדמי מתאם של פירסון בין ממוצע האחוזים וקבוצות הנחקרים