תרשים 13 ממוצעים של דירוגי ענישה לפי גיל וכוונה לגבי עשרים המשתתפים בניסוי 2