תרשים 10 ממוצעים של דירוגי ענישה על ידי ילדי כיתה ו בתנאי הניסוי השונים