תרשים 5 ממחגעים של דירוגי חומרה כפונקציה של גיל ומידת הנזק לגבי ארבעים משתתפי ניסוי 1