תרשים 4 ממוצעים של דירוגי חומרה על-ירי ילדי כיתה ו בתנאי הגיסוי השונים