לוח 8 ערכי המשקל היחסי של כוונה בתנאים השונים של קבוצה והיבט