לוח 7 ערכי המשקל היחסי של ביטחון בתנאים השונים של קבוצה והיבט