לוח 6 מקדמים מקומיים של יחסי הגומלין הדו-כיווניים בשני תנאי ההיבט לגבי משתתפים נורמטיביים שהגיבו על הצגה מוסרטת. המקדמים מבוטאים באמצעות ערכי ‭= * ;F‬ מקדם מובהק ב־ 01