לוח 5 מקדמים מקומיים של יחסי-הגומלין חדו-כיווניים בשני תגאי ההיבט לגבי אסירים שהגיבו על הצגה מוסרטת. המקדמים מבוטאים באמצעות ערכי ‭= * ;F‬ מקדם מובהק ב־ ‭.01‬