לוח 4 עויגי משקל יחסי של גווגה בתנאים השוגיס של קבוצה והיבט