לוח 3 ערכי משקל יחסי של ביטחון בתנאים השונים של קבוצה והיבט