לוח 1 מקדמים מקומיים של יחסי הגומלין הדו־גיווגיים בשני תנאי ההיבט לגבי אסירים שהגיבו על שאלון. המקדמים מבוטאים באמצעות עובי ‭= * ,F‬ מקדם מובהק ב‭.01-‬