לוח 2 ההשוואות המובהקות מתוך גיתוח שונות שישה־גיווני שכלל את כל המשתנים הבלתי־תלויים של המחקר הנוכחי