תרשים 4 ממוצעים של הצדקת עברות על־>די אסירים בעתן עברות צווארון לבן בתנאי הניסוי השוגים