ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה מקורות אבות דרבי נתן , מהדורת שניאור זלמן שכטר , ניו יורק : פלדה"ם , תשכ"ז . [ מהדורה פקסימיליה בתוספת הרחבות וציוני מקורות מאת מנחם קיסטר , ניו יורק , [ 1997 אוצר הגאונים לחגיגה , ר . חלק התשובות , מהדורת בנימין מנשה לוין , ירושלים : ח . וגשל , תרצ"ב . כרית רמשק , מהדורת אלישע קימרון בתוך Damascus Document Reconsidered , Jerusalem : The Israel Exploration Broshi , Magen ( ed . ) . 1992 . The rfran " Society , The Shrine of the Book , Israel Museum Jerusalem , pp . 9-49 . דרבי עקיבא , " גרשם שלום , "הבדלה דרבי עקיבא : מקור למסורת המאגיה היהודית בתקופת הגאונים , " תרביץ נ ( תשמ"א , ( עמ' . 281-243 היבלות זוטרתי , ב"י ניו יורק , 8128 מהדורת רחל אליאור ( מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , מוסף א , ( ירושלים : מאגנס , תשמ"ב . זוהר , על ספר שמות , מהדורת ראובן מרגליות , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשכ"ד . זוהר חרש , מהדורת ראובן מרגליות , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשל"ח . " יוסף ואסנת , " גבריאל צורן ( מתרגם ומהדיר , ( "הוידוי והתפילה אשר לאסנת בת פוטיפרע הכהן , " רפים למחקר בספרות , ( 19...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד