7. בחירת לוי: הנחלת הספרים, מסורת הלוח וחובת ההוראה של בני לוי

. 7 בחירת לוי : הנחלת הספרים , מסורת הלוח וחובת ההוראה של בני לוי ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הנהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית ה' ( דברים לא . ( 9 וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך [ ... ] כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו . יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ( דברים לג . ( 11-8 ויכהן לוי בבית אל לפני יעקב אביהו מעשרת אחיו ויהי שם לכהן ( היובלים לב , ט . ( ויתן [ יעקב ] את כל ספריו וספרי אבותיו ללוי בנו למען ישמרם ויחדש אותם אל כניו עד היום הזה ( היובלים מה , טז . ( וירא יצחק אבינו את כלנו ויברכנו וישמח וכאשר ידע כי אני כהן לאל עליון לאדון השמים החל לצוותני וללמדני משפט הכהונה ( צוואת לוי הארמי א , יב-יג ) ( הרטום תשמ"א , . ( 137-136 ועתה בני שמע דברי והאזן למצוותי ולא יסורו דברי אלה מלבך כל ימיך כי כהן קרוש לה' אתה . וכהנים יהיו כל זרעך ואת בניך צוה כי יעשו לפי משפט זה כאשר הגדתי לך ( צוואת לוי ) ( שם , ' . ( 141 אור הדעת תאיר על יעקב וכשמש תהיה לכל זרע ישראל ( צוואת לוי ד , ג ) ( כהנא תרצ"ז , א , קסב . ( בני טהורים תהיו כשמים על הארץ , ואתם אשר אור לישראל הנכם כשמש וכירח תהיו ( צוואת לוי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד