4. "חנוך בחרתה מבני אדם": חנוך סופר הצדק, העדות על מסורת המרכבה וייסוד הספרייה

. 4 "חנוך בחרתה מבני אדם : " חנוך סופו הצדק , העדות על מסורת המרכבה וייסוד הספרייה בך בחר ה' מכל האנשים על הארץ ויעמידך סופר לבריותיו הנראות ושאינן נראות ( חנוך ב טז , ז . ( חנוך אבוהי למנדע מנה כולא בקושטא [ ... ] וכולא מנה ביצבא ינדע בדי הוא רחים ורעי אלהא ועם קדישיא ערבה פליג ולה מחוץ כולא ( מגילה חיצונית לבראשית ' . ( 22-19 , 11 , אנא הוא חנוך אחזי [ ת ] ממר עירין וקדישין . אנה כלא ידעת כלא קרית ואתבוננת ( חנוך 2 הארמי . ( ראשון הוא כתב תעודה ויעד בבני אדם בדורות הארץ שבועות היובלים ... ויכתוב בספר אותות השמים כחוק חודשיהמה למען ידעו בני אדם תקופות השנים כחוקות לכול 3 חורשיהמה ( היובלים ד , יז-יח . ( ופלח חנוך בקושטא קדם ה' והא ליתוהי עם דיירי ארעא ארום איתניגיד וסליק לרקיעא במימר קדם ה' וקרא שמיה מיטטרון ספרא רבא ( תרגום יונתן בן עוזיאל לבראשית ה . ( 24 4  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד