1. בני צדוק הכוהנים

. 1 בני צדוק הכוהנים והנהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני [ ... ] ואת עמי יורו בין קדש לחל [ ... ] ואת תורתי ואת חקתי בכל מועדי ישמרו ואת שבתותי יקדשו ( יחזקאל מד . ( 24-23 , 15 1 ונגשו הכוהנים בני לוי כי בהמה בחרתי לשרת לפני ולברך בשמי ( מגילת המקדש . ( ולכוהנים [ ... ] כי בהמה בחרתי מכול שבטיכה לעמוד לפני ולשרת ולברך בשמי , הוא וכול בניו כול הימים ( מגילת המקדש . ( 2 כי בו בחר ה' אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת בשם ה' הוא ובניו כל הימים ( דברים יח . ( 5 במאות האחרונות לפני הספירה התנהל פולמוס נוקב על מקור התוקף של הכהונה ועל עקרון הנחלתה . עובדה זו עולה בבירור ממספרם הרב של החיבורים המצויים בספרות הבתר מקראית שנכתבה בתקופה זו , העוסקים 3 בראשית הכהונה , בידע המסור בידיה , במקורו , בשימורו ובהנהלתו . דומה שפולמוס זה התנהל על רקע חילופי המשמרות בין כוהני בית צדוק לכוהני בית חשמונאי שהתרחש במחצית המאה השנייה לפני הספירה בעקבות הכיבוש הסלווקי והמרד החשמונאי . כוהני בית חשמונאי , שמונו לכוהנים גדולים בידי השליטים הסלווקים בתמורה לסיוע הצבאי שה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד