ספרי מקור הגות קבלה הלכה וחסידות

ספר י מקור הגות קבלה הלכה וחסידות ( המוזכרים במהלך הספר : ( אבניה ברזל , בעריכת ר' שמואל הורוויץ וירושלים תרצ"הו , כתך עם ספר כוכבי אור , י-ם תשל"ב . אגרא דפירקא , רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב ןלמברג תרי"חן , בני ברק תשנ"ט . איגרות החסידים מארץ ישראל , ( בעריכת י . בתאי , ( יד בן צבי י-ם תש '' מ . אהבת דודים , רבי בנימין בן אהרון מזלוזיץ ןלבוב תקנ"בו , י-ם תשל"ח . אהלי יעקב , רבי יעקב מהוסיטאן , י-ם תשד"ם . אור האמת , רבי תב בער המגיד ממזריץ' ןז'יטומיר תרנ"טו , מהדורת צילום י-ם ללא שנת הוצאה . אור הגנת לצדיקים , רבי אהרון מאפטא ןזולקייב תק '' סו , וארשה תרמ"ז . אור החכמה , רבי אורי פייבל מדובקא לאשצוב ולאשצוב תקע"הן , י-ם תש"ל , ניו יורק תשס"ו . אור המאיר , רבי זאב וואלף מז'יטומיר ןקארעץ תקנ"חן , י-ם תשכ"ו . אור המאיר לתולדות רבי מאיר מפרעמישליין , תרפי'ו . אור נערב , רבי משה קורדובארו ןויניציאה שמ"זו , אור נערב י-ם תשנ"ט . אור תורה , רבי דוב בער המגיד ממזריץ' ןקארעץ תקס"רו , לובלין תר"ע . אורות , הרב אברהם יצחק הכהן קוק ןתרפ"א , ( מוסד הרב קוק תשכ"ג . אורח לחיים , רבי אברהם חיים מזלאטש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים