פרק שמיני בין משה לבלעם - 'מלמד שחשדוהו באשת איש'

פרק שמיני בין משה לבלעם ' - מלמד שחשדוהו באשתאיש ' התיאור הבא בשמו של הבעש"ט , מובא בספרו של רבי בנימין מזאלוזיץ , והוא מציג אלטרנטיבה להתמודדותם של ראשי הקהל עם חטאים המאפיינים את הפרנקיזם : דברי הרב הקרוש איש אלקים הבעש"ט ז"ל נשמתו בגנזי מרומים [ ... ] שלפעמים צריך הצדיק ליפול ממדריגתו בשביל טובת הרשע להעלותו רק שעבירה אינה עבירה גמורה חס ושלום רק כאילו על דרך משל , כל המתגאה כאילו בא על אשת איש וכל הכועס כאילו עובד עבורה זרה ובזה עומר הצדיק עם הרשע המדריגה אחת בעמקי הקליפה , וכשעושה הצדיק תשובה על שלו מעלה גם כן להרשע . אמתחת בנימין ומינקוויץ תקנ ון , מהדורת צילום , עמי ש '' ט-ש"י . הבעש"ט מסביר שבכדי לממש תהליך תיקח חייבת להיות קרבה משמעותית בין הצדיק ובין מעשה החטא , קרבה המאפשרת לו להבין את מניעי החוטא ועל ידי כך למצוא עבורו נתיב תשובה . הבעש"ט מדגים כיצר ניתן להתקרב לרשעים שחטאיהם כה חמורים , כדוגמת חטאי עבודה זרה וגילוי עריות שאפיינו את החבורה הפרנקיסטית , מבלי לחטוא באופן ממשי כמותם בעבירות כה חמורות . התיווך בין הצדיק ובין החטא גלום בהבנה שכישלונות במידת הגאווה והכעס שחז"ל מש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים