שפה אחת ודברים אחדים פנחס שיפמן

שפה אחת ודברים אחדים פנחס שיפמן א . מבוא התופעה של עם אחד ששפתו מאחדת אותו תרבותית ומשמשת אותו ככוח רב עוצמה בהגשמתה של מטרה משותפת מיוצגת במקרא בספר בראשית על ידי בוני המגדל המכונים "דור ההפלגה ... " . " הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא 1 יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות " . בספרות חז"ל יש הדורשים אחדות העם לשבח : 2 " ר' יהודה אומר הואיל והן עם אחד ושפה אחת , אם עושים תשובה אני מקבלן " . אך יש הדורשים אחדות זו לגנאי : "ר' נחמיה אומר : מי גרם להם שימרדו בי , לא על ידי שהם עם 3 אחד ושפה אחת " !? לפי הדעה האחרונה , אין לראות בעצם האחדות ערך הראוי להוקרה , שהרי הוא עלול להוביל לדרך נפסדת . אדרבא , לקולקטיביות רעיונית אורבת סכנה 4 שתבשיל כל התנגדות מצד יחידים לדרך פסולה שהקולקטיב חותר אליה . מכל מקום , כוחה של האחדות משתקף ביכולת הקומוניקטיבית : הכל מתבטאים באותה שפה , אף שהם דוברים דברים אחדים , שאולי הכוונה לדיברים אחדים , כלומר , לדיאלקטים שונים של אותה שפה . מכל מקום , שבירת האחדות , שבירה המפלגת את העם , באה על ידי הריסתה של השפה המקשרת בין הבריות : ... " נבלה שם שפתם אשר לא י...  אל הספר
רמות