לאומיות והגירה חיים גנז

לאומיות והגירה חיים גנז האם מדינות רשאיות להנהיג העדפות בהגירה לטובת חברי קבוצות לאומיות שמרכז הווייתן ומולדתן מצוי בתחומן ? אנסה להשיב כאן על שאלה זו מנקודת המבט הליברלית . אשיב בחיוב מסויג . טיעוני בעד ההעדפות הלאומיות בהגירה ובעד סייגיהן יהיו טיעונים של צדק חלוקתי , ולא מתקן . הם יניחו כי נקודת המוצא לעקרונות של צדק צריכה להיות גלובלית , ולא מדינתית . בחלק הראשון אבהיר נקודות אלה . טיעוני יהיו מבוססים על גרסה מסוימת של לאומיות ליברלית . בהתאם לגרסה זו , פרטים יכולים להיות בעלי אינטרסים יסודיים בלאומיותם , המבוססים על זהות וברוב המקרים גם על חירות , אך בעיקר על הבטחת ממשות פועלם ועל כבודם העצמי . אבהיר את האינטרסים האלה בחלק השני . מכיוון שמדובר באינטרסים אינדיווידואליים יסודיים , המוסר והמשפט הגלובליים והמדינתיים צריכים להגן עליהם . האמצעי המרכזי והמקובל להגנה זו הוא הזכות להגדרה עצמית . רבים סבורים כי זכות זו פירושה זכותן של קבוצות לאומיות למדינה משלהן . בחלק השלישי אראה כי זכות זו , הזכות למדינת לאום , גוררת מדיניות הגירה כמעט על טוהרת הלאומיות . אציג שם טעמים ליברליים נגד מדיניו...  אל הספר
רמות