על אוטונומיה, יכולות ודמוקרטיה: ביקורת הרב־תרבותיות הליברלית ז'וזה ברונר ויואב פלד

על אוטונומיה , יכולות ודמוקרטיה : ביקורת הרב תרבותיות הליברלית ז' וזה ברונר ויואב פלד מבוא אילו זכויות יש להעניק לתרבויות מיעוט בחברה ליברלית ? האם מיעוטים יכולים לדרוש באופן לגיטימי זכויות מיוחדות , כגון הגנת המדינה מפני השתלטות של תרבות הרוב השוררת בחיים הציבוריים ? האם אפשר לשרטט הבחנות בין סוגים שונים של מיעוטים - כגון מהגרים לעומת קבוצות ילידיות - שיהיו רלוונטיות לעמדה ליברלית בנוגע להקצאת זכויות תרבותיות לאותן קבוצות ? הניסיון המקיף ביותר להעלות שאלות כאלה באופן שיטתי ולנסח תשובות ליברליות כוללות נעשה בעבודתו של ויל קימליקה . ( 1995 Will Kymlicka , 1989 a ; 1989 b ; 1994 ;) הרב תרבותיות הליברלית שלו מבוססת על הטענה לפיה הקשר תרבותי תומך ( congenial ) הוא תנאי מוקדם הכרחי להכרעות אינדיווידואליות אוטונומיות בנוגע לתוכניות חיים . אך מה על קבוצות מיעוט שתרבויותיהן אינן מכבדות את עקרון האוטונומיה של הפרט ? היש לאפשר למיעוטים כאלה לקיים מובלעות תרבותיות לא ליברליות בתוך המסגרת הרחבה יותר של חברה דמוקרטית ליברלית ? שאלה זאת היא הסוגיה המרכזית במה שיעל תמיר מגדירה ( בספר זה < כרב תרבותי...  אל הספר
רמות