טבלה ‭:7.8‬ טווח ההבדלים בין בתי־הספר בכמות הפעולות של כל מדריכה בכל תחום (באחוזים)