טבלה ‭:7.2‬ המתאמים הפנימיים ‭(Pearson's r)‬ בין הסולמות המודדים את תרבות בית־הספר על־פי תפיסת המורים ‭(N=l7l)‬