פרק ו : שיפור פדגוגי וארגוני בבית־הספר ותחושת המסוגלות של מורים

פרקו : שיפור פדגוגי וארגוניבבית הספר ותחושת המסוגלות שלמורים תחושת המסוגלות היא מאפיין פסיכולוגי שמשפיע על טיב עבודתו של המורה בבית הספר . היא נידונה כאן מכיוון שהיא שייכת למרכיב התשומות הנכנסות למערכת בית הספר , והתפתחות חיובית שלה עשויה להיות אחד התנאים החשובים ליישום מוצלח של חידושים פדגוגיים . ( Smylie , 1990 Berman , McLaughlin , Bass , Pauly & Zellman , 1977 ;) בשנות השמונים נערכו מחקרים אחדים שבדקו את הקשר בין תחושת המסוגלות לבין שימוש באסטרטגיות הוראה שונות ומגוונות . ההנחה הייתה שמורים השולטים בשיטות הוראה ובחומרי למידה מגוונים יכולים לשנות את הסביבה הלימודית של התלמידים , ושינוי זה משפיע באופן חיובי על תחושת המסוגלות בהוראה בהשוואה למורים שאין להם חופש לערוך שינויים פדגוגיים . המחקרים הראו באופן אמפירי שקיים קשר בין תחושת המסוגלות לבין יישום של שינויים פדגוגיים . ( Starko & Shack , 1989 1986 ; Dembo & Gibson , 1985 ; Emmer & Hickman , 1991 ; Rosenholtz , 1989 ; Ashton & Webb , ) במקביל נמצא קשר בין תחושת המסוגלות של מורים לגבי עבודתם עם התלמידים לבין מידת האפקטיביות של בית ה...  אל הספר
רמות