טבלה ‭:5.3‬ ממוצעים וסטיות־תקן של ציוני השאלון בכיתות בעלות רמת הישגים גבוהה (רה"ג) ובכיתות בעלות רמת הישגים נמוכה (רה"נ) בשתי קבוצות המחקר, לפני הניסוי ולאחר סיומו