פירוט מלא של הממצאים

פירוט מלא של הממצאים לפני הצגת הממצאים חשוב לומר כי בכל המחקרים שבדקו עד היום את תפיסת איכות החיים של התלמידים בבתי הספר התגלה כי בממוצע חלה ירידה בתפיסה זו בין תחילת השנה לבין סופה , דהיינו , בסוף השנה רוב התלמידים תופסים את איכות חייהם כנמוכה יותר מאשר בתחילתה . לכן במחקר הנוכחי הייתה ההשערה שבקרב תלמידי קבוצת הניסוי לא תתגלה ירידה כזו , ואם תתגלה , היא תהיה קטנה יותר מאשר בקרב תלמידי קבוצת הביקורת . לצורך בדיקת ההשערה הראשונה נערך ניתוח שונות רב משתני לגבי ההפרש בין ציוני השאלון כמקשה אחת לפני תחילת הניסוי לבין אותו פרמטר לאחר סיום הניסוי , בשתי קבוצות המחקר , ללא הפרדה בין כיתות בעלות רמת הישגים גבוהה לבין כיתות בעלות רמת הישגים נמוכה . בניתוח זה לא התגלו הבדלים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת בכל סולמות איכות החיים כמקשה אחת . בדיקה נוספת נערכה כדי לראות את השינוי שחל בתפיסות התלמידים לגבי איכות החיים בכל אחת מקבוצות המחקר בנפרד . לשם כך חושבו ההפרשים בין ציוני השאלון לפני תחילת הניסוי ואחרי סיומו בכל אחד מן הסולמות . הבדיקה העלתה כי בקבוצת הביקורת נע טווח ההפרשים בין הסולמות מ...  אל הספר
רמות