תיאור מהלך המחקר

תיאור מהלך המחקר מכיוון שמהות ד , ניסוי קשורה לשינוי דרמתי ביחסי הגומלין בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורים , היה בסיס להניח כי לאחר תקופת התנסות בשיטת הלימוד החדשה יחול שינוי באופן שבו התלמידים תופסים את איכות חייהם בבית הספר . לכן השאלות שהמחקר ניסה להשיב עליהן היו : > א < האם יחול שינוי בתפיסת איכות החיים של התלמידים בין תחילת המחקר לבין סיומו , והאם השינוי יהיה שונה בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת ? > ב < האם יהיה הבדל בין תלמידים שלמדו בכיתות בעלות רמת הישגים נמוכה לבין חבריהם מכיתות בעלות רמת הישגים גבוהה , והאם הבדל זה יהיה דומה או שונה בין שתי קבוצות המחקר ? > ג < האם שנה לאחר סיום הפרויקט יתגלה הבדל בין האופן שבו תלמידי קבוצת הניסוי זוכרים את השנה החולפת לבין האופן שבו תלמידי קבוצת הביקורת זוכרים אותה ? במחקר השתתפו עשר כיתות ט , חמש בכל אחד משני בתי הספר . בסך הכל השתתפו 160 תלמידים מבית הםפר "הר כרמל , " שהיו קבוצת הניסוי , וכ 120 תלמידים מ"גבעתיים , " שהיו קבוצת הביקורת . בכל בית ספר חולקו התלמידים על פי הישגיהם לכיתות בעלות רמת הישגים גבוהה ולכיתות בעלות רמת...  אל הספר
רמות