הקדמה

הקדמה בשער הראשון נסקרו תיאוריות ארגוניות בעלות השלכות ומשמעות ביחס להבנת המערכת החינוכית בכלל ובית הספר בפרט . נידונה באופן ביקורתי התיאוריה בדבר היות בית הספר ארגון בעל חיבורים רופפים בין מרכיביו , והועלתה הטענה שייתכן שהמצב הפוך , קרי , שבין מרכיביו של בית הספר יש חיבורים הדוקים עד כדי כך שאי אפשר לשנות אחד מהם מבלי לשנות את האחרים . זאת , כאשר המרכיבים הם התנהגות האנשים , טיב המטלות וטיב התקשורת . מאידך גיסא , הסקרים שהוצגו בפרק ד חשפו הבדלים בין קבוצות שונות של בעלי תפקידים בבית הספר מבחינת תפיסת אופיו הארגוני . מהיבט מסוים הם משמשים עדות אמפירית לטענה התיאורטית - או לחלקים ממנה - בדבר היות בית הספר ארגון בעל חיבורים רופפים בין יחידותיו . זאת , כאשר היחידות המשמשות מדד הן בעלי התפקידים השונים בבית הספר . המסקנה בדבר נכונות התיאוריה תלויה אם כן באופיים של המרכיבים . בשער השני מוצגים שלושה מחקרי שדה שבדקו ניסויים חינוכיים שהתכוונו ליצור שינויים מערכתיים , וכן ההשלכות שהיו לניסויים אלה על תלמידים ומורים . נקודת המוצא של שלושת המחקרים הייתה שיש חיבור הדוק בין מרכיבי בית הספר , ולכן תו...  אל הספר
רמות