טבלה ‭:4.7‬ טיפולוגיה של טיב החיבורים בבתי־ספר יסודיים ועל־יסודיים על־פי שלוש אפשרויות בחירה שונות של היחידות המרכיבות אותם