ציור ‭:4.6‬ השוואה בין הממצאים בשני הסקרים לגבי דירוג אמות־המידה הפנימיות לעומת החיצוניות ‭< N=494)‬