ציור ‭:4.3‬ ממוצעי הציונים שניתנו לשלוש אמות־המידה החיצוניות על־ידי בעלי התפקידים השונים בכל אחת ממסגרות החינוך ‭(N=350)‬