ציור ‭:4.2‬ ממוצעי הציונים שניתנו לארבע אמות־המידה הפנימיות על־ידי בעלי התפקידים השונים בכל אחת ממסגרות החינוך ‭(N=350)‬