ציור ‭:4.1‬ ממוצעי הציונים שניתנו לאמות־מידה פנימיות וחיצוניות על־ידי שלוש הקבוצות של בעלי התפקידים בבתי־הספר