טבלה ‭:4.4‬ הממצאים מניתוח הגורמים ומקדמי המהימנות לשאלון האבחון של הפרופיל הארגוני של בית־הספר