טבלה ‭:2.1‬ הבעיות שהועלו על־ידי המשתתפים בצוותים, וניסוחן המפורט בכל צוות