תוכןהעניינים

תוכןהעניינים הקדמה 9 שער ראשון - יסודות עיוניים , מחקריים ומעשיים של תפיסת בית הספר כמערכת 11 פרק א : ראייה מערכתית של בית הספר 13 מבוא 13 חשיבותה של ראייה מערכתית ( ויצירת ציפיות רלוונטיות לגביה ) 14 הבדלים בין החשיבה הקלסית של עידן המהפכה התעשייתית לבין חשיבה מערכתית 18 מערכת פעילות אנושית 21 טיפוסים שונים של מערכות 22 שלבים בפיתוח ראייה מערכתית 23 הקשרים שבין המערכת לבין סביבתה 24 יחסי הגומלין בין מערכת חינוכית לבין סביבותיה 27 קביעת גבולות המערכת 29 הערכה עצמית של המערכת הבית ספרית 30 הערכה של מידת הראייה המערכתית - הלכה למעשה 31 מערכת היא יותר מסך כל חלקיה 32 פירוט המודל המערכתי למרכיביו 34 התשומות 34 עיבוד התשומות ויצירת שינויים 36 התפוקות 37 המשוב 37 סיכום המודל של התהליכים המערכתיים בבית הספר 39  אל הספר
רמות