המעבר לניהול עצמי: סיכויים וסיכונים עמי וולנסקי

המעבר לניהול עצמי : סיכויים וסיכונים עמ י וולנסקי אחת המטרות של המעבר לניהול עצמי היא לאפשר למוסד החינוכי להיות הנושא המרכזי באחריות לתוצאות החינוך . מעבר זה כולל לפיכך האצלת סמכויות על המוסד החינוכי ויצירת תנאי ניהול שיאפשרו לו לממש את אחריותו . שינויים אלה מאפשרים לו לקבל החלטות כזמן אמת בהתאם לצורכי התלמידים . ההנחה היא כי רק מי שקרוב לאבחון צורכי התלמיד ידע באופן מיטבי להחליט על אופי השירותים שיש לספק ליחיד או לקבוצה . מאחר שצוות המורים של בית הספר הוא הקרוב ביותר לתלמיד , התוכנית מכוונת להאציל על המורים סמכויות ביצוע רחבות ככל האפשר על מנת לאפשר להם לממש את ייעודם החינוכי ואת אחריותם להישגי התלמידים . תפיסת הניהול החדשה מבקשת לא רק לעקוף את המנגנונים הביורוקרטיים הקיימים , המהווים לעיתים חסמים בדרך לקבלת החלטות בזמן אמת , אלא גם , ובעיקר , להביא לידי צמצום פערים בין תלמידים בתוך בית הספר . הפרק דן בגורמים שהניעו מערכות חינוך , ובעיקר את מערכת החינוך הישראלית , לשנות את מבנה פעולתן , להתנער מסבך המנגנון הביורוקרטי המסורתי ולבסס את דרכי הניהול החדשות של בתי הספר באופן שיאפשר מיצוי ...  אל הספר
רמות