ב. מקורות חז"ל וספרות רבנית

" כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה , " תורה שבעל פה , ג ( תשכ"א , ( עמ' צו-קג . " מגו במקום חזקה ומגו במקום רוב" תורה שבעל פה , ד ( תשכ"ב , ( עמ' מד-נא . " כהנים שלוחי דידן או שלוחי ררחמנא " ? תורה שבעל פה , ה ( תשכ"גא עמ' מד-נ . " ברץ כניסה למקום המקדש בזמן הזה , " תורה שבעל פה , י ( תשכ"ח , ( עמ' נא-נב . " מצוות ישוב px ישראל בזמן הזה , " תורה שבעל פה , יא ( תשכ"ט , ( עמ' לה-מב . " חובת ההוכחה בדיני מזונות — על הבעל או על האישה , " תורה שבעל פה , יב ( תש"ל , ( עמ' יד-יח . " בדין קידוש השם , " תורה שבעל פה , יד ( תשל"ב , ( עמ' מו-סה . " התרת עגונות של מלחמת יום הכיפורים , " תורה שבעל פה , יז ( תשל"ה , ( עמ' יא-כח . " בעניין הכשירות לרבנים ולדיינים בזמננו , " תורה שבעל פה , כ ( תשל"ט , ( עמ' יג-כה . " האם מצות חינוך מוטלת על האב או על הבן , " ? תורה שבעל פה , כג ( תשמ"ב , ( עמ' י-טז . " עציצי פרחים וזרעים בשבת , " תורה שבעל פה , כד ( תשמ"ג , ( עמ' י-טו . " ענייני יוחסין לנישואין , " תורה שבעל פה , לב ( תשנ"א , ( עמ' יא-כה . " רפואה בשבת במקום סכנה , " תורה שבעל פ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן