א. חקר המשפט תעברי — המתודה הדוגמטית וההיסטורית

א . חקר המשפט תעברי — המתודה הדוגמטית וההיסטורית בועז כהן הציע ארבעה כיוונים עיקריים בחקר ההלכה והמשפט העברי : מחקר דוגמטי — תיאור שיטתי של ההלכה מן ההיבט המשפטי ; מחקר היסטורי — בחינת דרך התהוותו של החוק ; מחקר פילוסופי — עיסוק במטרות החוק ובמניעי ההכרעות השיפוטיות ; ומחקר 1 השוואתי — השוואת המשפט העברי למערכות משפט אחרות . לדעתו של מנחם אלק מחקר המשפט העברי צריך להיעשות בשיטה דוגמטית היסטורית , כלומר : "דוגמטית — בירור ממצה של כל דין והלכה מבחינה משפטית הלכתית , והיסטורית — מיקום היסטורי נכק של כל דין , ככל האפשר , בתקופה בה הוא נשנה או נקבע . דרך משולבת זו יש בה כדי להעמידנו על מהותו ותוכנו של העקרון המשפטי , על שלבי התפתחותו ועל גורמים 2 חברתיים וכלכליים שונים שביסוד שלבים אלה . " חוקרים רבים בתחום המשפט העברי 3 כתבו חיבורים משפטיים מתוך גישה דוגמטית , הם לא בחנו את ההיבטים ההיסטוריים , או 4 שעסקו בהם במידה מועטה מאוד . פריחתה של הגישה הדוגמטית קשורה בשאיפה 1 כהן 2 . 1966 אלון תשכ"ד , עמ' יא . ראו גם ביקורתו של אנגלרד ( תשל"ו ) ותגובתו של אלון ( תשל '' ז . ( דוגמה מוקדמת יותר למחקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן