ב. מודרניות

יוסף בביטוי זה מייצגות את התחומים והנושאים שבהם חש הרב יוסף כי חל שינוי של ממש בחברה היהודית כתוצאה מתהליכי המודרניזציה והדמוקרטיזציה : לדור 3 החופש והדרור אין מחויבות לקיום מלא של דרישות ההלכה : "ובפרט בזמנים אלו דורות החופש והדרור ( דימוקרטיא ) שאיש הישר בעיניו יעשה" ( יביע אומר , ד , יו"ד ז , ד ; ד , יו"ד יא , ד ;( גם המתירנות המינית נובעת מאותו מצב : "והחופש והדרור והמתירנות שולטים בכל עוז" ( יביע אומר , ח , יו"ד יב , א ;( יש שינוי לרעה בנורמות הלבוש של הנשים : "אבל השתא הכא דאחסור דרי , ועינינו הרואות כי בעוה"ר [ בעוונותינו הרבים ] בדורות הללו הפרק מרובה על העומד , ורבות בנות יוצאות פרומות וזרועותיהם מגולות וחשופות צואר ואין מכלים" ( יביע אומר , ד , יו"ד יא . ( הרב יוסף רואה בשינוי זה מאפיין של המודרניות : "שלובשות בגדי פריצות ושוקדות על המודרניות" ( שם ;( סמכותם של בתי הדין מתרופפת , ואין יכולת לאכוף את הדין : " וכ"ש שבארצותינו אין שום תוקף לועד הקהילה לרדות במקל ורצועה במי שאינו מציית להם . כי הם ארצות החופש והדרור" ( יביע אומר , א , או"ח י , ב ;( משבר הסמכות חדר אף לשורותיהם של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן